КАКВО ПРАВИМ?
Тиймбилдинг програмите ни са силно и въвличащо преживяване, което осигурява на участниците съвместно учене и практични уроци за ефективна работа в екип. Участниците трябва да действат заедно като една организация или като отделни екипи и в подгрупи. По този начин те осъзнават силата на сътрудничеството и значението на екипната работа и дух, както и това колко е важно споделянето на ресурси и знания за осъществяването на целите и постигането на отлични резултати.

Според клиентите ни нашите тимбилдинг събития са интелигентни и винаги провокиращи мисленето. Ние обсъждаме и договаряме с вас резултатитекоито желаете и тогава гарантираме, че вашето тимбилдинг събитие подсилва важните посланияотносно нуждата от и стойността на ефективната екипна работа. Вашите дейности ще насърчат участниците да разглеждат справянето с проблемите като един екип и да признаят различния принос, който всеки един член от екипа може да достави в постигането на екипните цели. Разбира се, те също така са много забавни и завладяващи!

С КАКВО СМЕ ПО-РАЗЛИЧНИ?
Нашите тиймбилдинг и аутдор програми провокират демонстрирането на основните елементи на груповата работа като комуникация, лидерство, екипно целеполагане, оценка на риска и доверието. Предлагаме ви внимателно подбрани преживявания, при които процесът на учене се осъществява предимно емоционално – чрез преживяване и проиграване. Фокусът е насочен и върху компанията, нейните цели и човешки потенциал. Акцентът най-често се поставя върху взаимното разбиране и доверие, изграждането на ефективни взаимоотношения, поемането на отговорност. Всички тези дейности под формата на добре замислени игри са катализатор за увеличаване на съпричастността на служителите към компанията и повишаване на тяхната мотивация за екипна работа.

Нашите водещи не са просто аниматори на групови игри, а старателно и дълго време обучавани фасилитатори и тренери, практикуващи реално и осмислено метода „учене чрез преживяване„. Всъщност, ако има нещо което особено допада на клиентите ни, освен оригиналните ни програми и сценарийни предизвикателства, е именно подхода на опитните ни фасилитатори.

Резултатите, които постигаме са:

– подобряване на вътрешно фирмената комуникация
– споделяне и изграждане на доверие
– ефективна работа в екип и приобщаване на нови членове
– взимане на решения в екип и постигане на резултати
– решаване на конфликти
– развитие на личностни качества, нагласи и поведенчески модели
– изграждане на доверие и партньорство
– управление на екипи и мотивация
– управление на времето
– управление на стреса