Често говорим за мотивацията на служителите ни като за нещо, което не може да бъде измерено прецизно – като за почти „изотерично“ явление. В същото време признаваме колко ключово важна е тя за хората ни и за тяхното представяне. Описвайки нещата, които мотивират служителите, ние понякога предполагаме, описвайки субективно нашата гледна точка, и често поради това грешим. В резултат, решенията, които взимаме не винаги са най-правилните. Ето защо, предлагаме Ви реализацията на проект, с който обективно да изследвате мотивационната среда и организационния климат във Вашата компания, от гледната точка на вашите служители.

Какво представлява това изследване?

Това е обективна и професионално анализирана информация за мотивацията на персонала Ви. Използваме разработена и развивана през последните 10 години от нашия екип собствена уникална методика. Резултатът от подобно изследване е, че виждате фирмата си „като на длан“, от гледна точка на възприятията и нагласите на хората ви – за това какво ги мотивира и ангажира да работят, и респективно какво ги демотивира. Проучването е под формата на анонимна Анкета, като за верификация на данните от нея, може да използваме структурирани интервюта и работа във фокус групи.
Обикновено като резултат от проекта се очертават 4 до 6 важни от гледна точка на служителите и бизнеса приоритети за подобрение и корекционно въздействие. Това със сигурност ще ви помогне за формирането на кратко (6-12 мес.) и средносрочните ви (12-24 мес.) стратегии по отношение на персонала и вътрешната организация на работа.

За да е представително и за да можем да валидизираме резултатите от подобно изследване, в него трябва да се включат поне 50% от служителите Ви (за по-малки екипи и повече). Анкетата може да се попълни както на хартия, така и он-лайн. Изследването може да се проведе както за цялата ви фирма, така и за отделни звена и структури.

Накратко: Предлагаме Ви доказана експертиза, при това на цена без конкуренция на пазара!

Как го правим?

Първо: Дефинираме заедно с Вас целите, обхвата и етапите на проучването. На тази база адаптираме модела и начина му на провеждане. Уточняваме съдържанието на Анкетата, клъстеризацията и редакцията на въпросите в нея.

Второ: Предварително комуникираме със служителите целта и важността на проекта, уточняваме детайли за неговото протичане и гаранциите за анонимност.

Обикновено изготвяме информационно писмо, което се изпраща до служителите по е-мейл, но силно препоръчваме и провеждането на допълнителна разяснителна презентация пред тях. Използваме и специално направени информационни плакати (размер А2), които се поставят на видно място в офиса или цеха.

Трето: Провеждане на анкетата – всеки служител ще получи хартиено копие на Анкетата, заедно с бял ненадписан плик, в който да я сложи след попълването й. След това може да я вкара в непрозрачна запечатана от нас урна или да я изпрати по куриер обратно до консултанта. При желание съществува и възможност за он-лайн попълване, със специално разработена за целта платформа.

Четвърто: Статистическа обработка и анализ на данните от попълнените Анкети. Верифициране на резултатите от анкетата чрез интервюта или фокус групи; Извеждане на корелации и релевантност в получената информация; Обобщаване и визуализация на данните и анализиране от гледна точка на целите на проекта. Изготвяне на подробен писмен доклад, включващ изложение на изведените цифрови и описателни данни по предварително дефинираните области и окончателен анализ на получените резултати от допитването.

Пето:  Представяне на Доклада с анализ на резултатите. Препоръки за развитие и подобрение на факторите на мотивационната среда. Излагане на получените данни в писмена форма: цифрови показатели – процентни съотношения, с анализ; описание на резултати по всяка от обследваните области, сравнителен анализ; обобщен анализ на база на свободните коментари от служителите – т.нар. контентен анализ.

Важно: За успеха на проекта е необходима ясна и непосредствена комуникация! Самите служители, с които открито са комуникирани целите на проекта и неговото протичане, накрая също ще бъдат запознати с обобщените изводи и резултатите от проучването, както и какви мерки ще бъдат предприети.

 

 

 

 

 

Какъв е резултата?

Аргументация и конкретни насоки за бъдещо организационно развитие и подобряване на мотивационната среда в компанията, които могат да включват ПРОМЯНА:
– в правилата, процедури и начина за вътрешната комуникираност на цели, организационни структури, процеси, промени, мениджърски решения;
– в системата за възнаграждение и оценка на трудовото представяне;
– в условията на труд, допълнителни възнаграждения, социална политика, трудови отношения и други
– в организационната структура, работни процеси, процедури и инструкции;
– промяна в системата и процедурите за подбор и реподбор;
– в системата на обучение – входящо, продуктово, твърди умения, меки умения

Времева рамка за реализация на целия проект: от 30 до 45 дни.

Това изследване може да бъде и част от по-голям проект, например HR Одит.